اعضای هیئت تحریریه
اعضای هیئت تحریریه:
 
الهام لویمی- فاطمه صادقیان- شهلا عابدی-  مونا آل منیع- معصومه شکراللهی- فرزانه لیموچی-  میلاد معصومی - فاطمه موسی زاده
 
  • دبیر سرویس محیط زیست: الهام لویمی
  • دبیر سرویس خبر: فرزانه لیموچی
  • دبیر سرویس میراث سفر: بهنام محمدپور
  • دبیرسرویس ترافیک: معصومه شکراللهی
  • دبیر سرویس شورا: فاطمه موسی زاده
  • دبیرسرویس فرهنگ: فاطمه صادقیان
  • دبیرسرویس بین الملل: مونا آل منیع
  • دبیر سرویس عکس: میلاد معصومی